Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is en wordt door Quest Forecast B.V. (“Quest Forecast”) met zorg samengesteld. Quest Forecast streeft naar correcte en actuele informatie en dat de website ononderbroken functioneert. Aan de informatie op de webpagina’s en applicaties van Quest Forecast kunnen echter geen rechten worden ontleend. Quest Forecast kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment dat zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. U of uw accountant bent en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de data die wordt ingevuld of ingevoerd. Quest Forecast aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie, dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden applicaties.

Eventuele op deze website verstrekte informatie mogen nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en de informatie altijd in samenspraak met uw accountant om uw persoonlijke situatie te evalueren.

Quest Forecast heeft geen controle over de inhoud van (eventuele) weblinks op deze website die leiden naar andere websites op servers van derden. Daarnaast kan het zijn dat weblinks van andere websites naar de website van Quest Forecast leiden. Quest Forecast staat niet in voor de juistheid van de informatie vervat in dergelijke servers.

Als u gegevens verstrekt die verband houden met het gebruik van deze website en diensten staat u er jegens Quest Forecast voor in dat die gegevens juist en volledig zijn en geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. U vrijwaart Quest Forecast voor aanspraken van derden in verband met de onjuistheid c.q. onvolledigheid van die gegevens c.q. de (beweerdelijke) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Behoudens de voorafgaande schriftelijke toestemming van Quest Forecast is het niet toegestaan gebruik te maken, op welke wijze dan ook, van de op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, illustraties, foto’s, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken.

Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door ons worden gewijzigd.

Het is niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Quest Forecast.