Privacy

Dit is de privacyverklaring van Quest Forecast (“Quest Forecast”). Quest Forecast hecht veel waarde aan uw privacy. In deze verklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u gebruik maakt van onze diensten, wanneer u onze website bezoekt, of wanneer u op andere wijze met ons in contact bent.

Welke persoonsgegevens kunnen worden verwerkt

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect naar u als persoon te herleiden zijn. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan uw NAW-gegevens. Ons basisprincipe is dat wij nooit meer persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken dan strikt noodzakelijk is.

Quest Forecast verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:
• NAW- en contactgegevens;
• uittreksels Kamer van Koophandel en/of andere openbare registers;
• betaal- en bankgegevens;
• IP adres;
• gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken en uw locatie;
• gegevens over uw bezoek aan onze website;

Doeleinden en grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en op basis van verschillende grondslagen. De persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van onze diensten. Zo hebben wij uw persoonsgegevens nodig om de aan ons verstrekte opdracht uit te kunnen voeren, om een deugdelijke administratie te kunnen voeren en hebben we het gerechtvaardigd belang om bijvoorbeeld (onze communicatie via) de website te verbeteren. Ook gebruiken wij uw persoonsgegevens om contact met u te kunnen houden en u op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen. Wij hebben uw persoonsgegevens daarnaast nodig om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten. Daarbij kan worden gedacht aan wettelijke voorschriften die zien op de inrichting van onze bedrijfsvoering.

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Quest Forecast B.V., met kantooradres aan het Rokin 75 (1012 KL) Amsterdam, is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren van diensten, als wij daartoe een wettelijke verplichting hebben of in gevallen waarbij wij bij de uitvoering van onze werkzaamheden gebruik maken van een externe dienstverlener. De volgende soorten derde partijen kunnen uw persoonsgegevens ontvangen:
• Softwareontwikkelaars
• Hosting providers
• Tools voor CRM
• Tools voor support

Quest Forecast is verantwoordelijk voor de dienstverlening van deze partijen. In het geval dat toegang tot uw persoonsgegevens door een derde partij noodzakelijk is, zal Quest Forecast met die derde partij een verwerkersovereenkomst sluiten om ervoor te zorgen dat de verwerking van uw persoonsgegevens correct, veilig en vertrouwelijk is.

Deze derden kunnen gevestigd zijn buiten de EER of zij kunnen gebruik maken van servers die zich buiten de EER bevinden. Is dat het geval, dan zullen we zorgen voor passende waarborgen, zoals door een contract te sluiten op basis van door de Europese Commissie goedgekeurde model bepalingen (artikel 46 AVG).

Welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Op grond van de AVG heeft u de volgende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens:

• Het recht om te vragen of wij uw gegevens verwerken en, zo ja, om daarin inzage te verkrijgen;
• Het recht om rectificatie van uw gegevens te verzoeken wanneer deze onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, en het recht om uw gegevens te laten wissen;
• Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of om beperking van de verwerking te vragen;
• Het recht om toestemming voor een verwerking in te trekken, indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming;
• Het recht op ontvangst of afgifte van uw gegevens aan een door u aan te wijzen organisatie, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm;
• Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken.

Een verzoek kan worden gedaan via [EMAILADRES]. Het is mogelijk dat we extra informatie van u vragen om uw identiteit te controleren en/of aanvullende voorwaarden stellen aan uw verzoek. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor wij aan niet (volledig) aan uw verzoek kunnen voldoen, bijvoorbeeld in verband met wettelijke bewaartermijnen.

Voor welke periode bewaren wij uw gegevens?

Alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. In ieder geval bewaren wij de door u verstrekte persoonsgegevens voor de termijn die nodig is om de door u verstrekte opdracht uit te voeren. Voor bepaalde gegevens geldt een wettelijke bewaartermijn. Zo hebben wij een fiscale bewaarplicht van ten minste zeven jaar. Aan u gerichte facturen bewaren wij voor deze termijn.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen indien daartoe aanleiding is. Wij adviseren u dan ook het privacy statement regelmatig te raadplegen.

Contact

Mocht u na het lezen van dit privacy statement nog vragen hebben over hoe we met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact opnemen via [EMAILADRES].