Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op de door Quest Forecast aan de andere partij (hierna: de Opdrachtgever) aangeboden dienstverlening (hierna: de Partijen en elk afzonderlijk een Partij) en de hieruit voortvloeiende Overeenkomst, alsmede alle nog tussen Partijen te sluiten overeenkomsten en overige contractuele relaties. Onder Quest Forecast wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan Quest Forecast B.V. en iedere dochteronderneming en iedere andere gelieerde onderneming, die voor zichzelf aan de andere Partij deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

I. ALGEMENE BEPALINGEN

1. Uitgangspunten

1.1 In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en een andere tussen Partijen overeengekomen bijlagen, prevaleren de Algemene Voorwaarden tenzij een bijlage expliciet anders bepaalt.

1.2 Toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Ondertekening of (stilzwijgende) acceptatie door Quest Forecast van documenten van
Opdrachtgever waarop (bijvoorbeeld voorgedrukt op briefpapier) zulke algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt nimmer als aanvaarding daarvan.

1.3 Indien ter zake van de communicatie met Opdrachtgever wordt verwezen naar schriftelijk overeengekomen afspraken, dan wordt daarmee uitsluitend bedoeld briefverkeer en e­mail en de digitale acceptatie van de
Overeenkomst.

2. Overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen Partijen (“Overeenkomst”) komt tot stand zodra Opdrachtgever van de proefperiode gebruikmaakt.

2.2 De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Quest Forecast wordt initieel aangegaan voor 1 jaar en kan niet tussentijds worden opgezegd. Vervolgens wordt de Overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd. De Opdrachtgever kan de Overeenkomst na de initiële termijn schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

3. Medewerking

3.1 Voor de juistheid en volledigheid van resultaten is de input vanuit de Opdrachtgever van belang. Hoewel Quest Forecast zich steeds zal inspannen om ervoor te zorgen dat de verwerkte gegevens juist en volledig zijn, kan Quest Forecast er om die reden niet voor instaan dat het foutloos is. Opdrachtgever verbindt zich daarom de juistheid en volledigheid van de gegevens regelmatig te controleren.

3.2 Opdrachtgever zal tijdig de door Quest Forecast, in redelijkheid voor de uitvoering van de Overeenkomst, noodzakelijk geachte informatie en medewerking verschaffen. Opdrachtgever staat ervoor in dat de door haar aangeleverde informatie juist en volledig is en zal zorgdragen voor tijdige aanlevering.

4. Intellectuele Eigendomsrechten

4.1 Onder “Intellectuele Eigendomsrecht” wordt verstaan: alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten en handelsnaamrechten, met betrekking tot enig werk, waaronder begrepen documenten, ontwerpen, computerprogrammatuur, maatwerkprogrammatuur en/of andere al dan niet elektronisch vastgelegde informatie.

4.2 Alle Intellectuele Eigendomsrechten van Quest Forecast blijven berusten bij Quest Forecast of de derde van wie Quest Forecast het recht heeft verkregen het werk aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen. Op geen enkele wijze worden de Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot enig werk overgedragen aan Opdrachtgever. Indien Quest Forecast een gebruiksrecht aan Opdrachtgever verleent, is dat een niet­exclusief, niet-overdraagbaar en niet­sublicentieerbaar gebruiksrecht.

4.3 Alle Intellectuele Eigendomsrechten van Opdrachtgever blijven berusten bij Opdrachtgever of de derde van wie Opdrachtgever het recht heeft verkregen het werk te gebruiken.

4.4 Alle Intellectuele Eigendomsrechten op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur en documentatie alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Quest Forecast. Opdrachtgever is niet gerechtigd de programmatuur en documentatie te vervreemden, te bezwaren dan wel, in (sub)licentie te verstrekken. Opdrachtgever zal de programmatuur of de in de onderhavige bepaling
genoemde zaken niet verveelvoudigen, openbaar maken of daarvan kopieën vervaardigen. Het is Opdrachtgever toegestaan om kopieën te maken van gebruikshandleidingen (indien aanwezig) voor intern gebruik.

5. Tarieven

5.1 Quest Forecast heeft het recht de tarieven te wijzigen. Quest Forecast zal Opdrachtgever tenminste 30 dagen van tevoren via de applicatie informeren over de wijziging. Indien de wijziging een verhoging inhoudt, heeft Opdrachtgever in de 30 dagen na het informeren de tijd de Overeenkomst op te zeggen. Opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn met een tariefwijziging indien Opdrachtgever de Overeenkomst niet opzegt binnen voornoemde periode.

5.2 Alle genoemde tarieven die door Quest Forecast worden vermeld zijn exclusief BTW en in euro’s en vindbaar op www.questforecast.com/tarieven/.

5.3 Wanneer Opdrachtgever zijn (financiële) verbintenissen jegens Quest Forecast niet nakomt, bijvoorbeeld als de betaling wordt gestorneerd, geweigerd of geannuleerd, is Opdrachtgever vanaf dat moment automatisch in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. Quest Forecast heeft het recht om de verdere uitvoering van de Overeenkomst, geheel dan wel gedeeltelijk, op te schorten en de toegang van Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te beperken of te blokkeren.

5.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige korting of verrekening. Indien Opdrachtgever facturen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn als bedoeld in artikel 6:119a en 6:120 Burgerlijk Wetboek (wettelijke rente bij handelstransacties). Indien de vordering uit handen wordt gegeven is Opdrachtgever tevens gehouden tot betaling van een redelijke vergoeding voor de buitengerechtelijke en, voor zover geen deel uitmakend van de proceskosten, de kosten gemoeid met een gerechtelijke procedure, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins.

6. Facturatiecondities

6.1 Na de proefperiode is Opdrachtgever aan Quest Forecast vooraf een maandelijkse vergoeding verschuldigd om de gegevens van Opdrachtgever in de applicatie te behouden voor de duur van de Overeenkomst (de “Basis Kantoor Licentie”). De Basis Kantoor Licentie wordt maandelijks vooraf betaald door middel van automatische incasso of zal op rekening worden voldaan binnen de daarvoor gestelde betaaltermijn.

6.2 Naast voornoemde vaste maandelijkse vergoeding kan Opdrachtgever extra administraties koppelen en/of aanvullende diensten afnemen in de applicatie bij het activeren van de “Rolling Forecast”-module inclusief aanvullende cases. Deze diensten worden maandelijks achteraf betaald door middel van automatische incasso of zal op rekening worden voldaan binnen de daarvoor gestelde betaaltermijn.

6.3 Alle facturen die niet automatisch worden afgeschreven door of namens Quest Forecast door middel van een automatische incasso, zullen door Opdrachtgever worden betaald binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum.

6.4 Indien Partijen aanvullende consultancy-werkzaamheden overeenkomen wordt het tarief vooraf met Opdrachtgever overeengekomen. Indien de werkzaamheden op basis van nacalculatie plaatsvinden, ontvangt Opdrachtgever maandelijks een factuur voor de verrichte werkzaamheden. Indien Partijen een vast bedrag overeen zijn komen, wordt 50% voorafgaand gefactureerd en de rest van de factuur achteraf als Quest Forecast aangeeft dat de werkzaamheden zijn afgerond. Quest Forecast start met de werkzaamheden nadat de vooruit gefactureerde factuur door Opdrachtgever is voldaan. Op deze werkzaamheden zijn deze Algemene Voorwaarden te allen tijde van toepassing, tenzij Partijen expliciet anders overeenkomen.

7. Geheimhouding

7.1 Partijen zullen strikte geheimhouding betrachten ten aanzien van alle informatie die hen ter kennis is gekomen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden, tenzij bekendmaking is toegestaan of de wet of een rechter tot bekendmaking dwingt.

7.2 Partijen staan ervoor in dat alle personen die door hen direct of indirect worden ingeschakeld de in dit artikel genoemde verplichtingen nakomen.

7.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is het Quest Forecast toegestaan in een of meer (pers)berichten melding te maken van het aangaan van de Overeenkomst.

8. Privacy

8.1 Voor zover de proefperiode (en daarna de Overeenkomst) verwerking van de persoonsgegevens door Quest Forecast met zich meebrengt in opdracht en voor doeleinden van Opdrachtgever, fungeert Quest Forecast hierbij als verwerker. In die hoedanigheid zal Quest Forecast zich houden aan alle op haar als verwerker rustende wettelijke verplichtingen. Door het starten met de proefperiode (en daarna het aangaan van de betreffende Overeenkomst)
geeft Opdrachtgever aan Quest Forecast opdracht om persoonsgegevens te verwerken onder de voorwaarden zoals uiteengezet in de tussen Partijen toepasselijke verwerkersovereenkomst. Partijen zijn door de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden tevens de geldende verwerkersovereenkomst van Quest Forecast overeengekomen en maakt deze verwerkersovereenkomst onderdeel uit van de samenwerking tijdens de proefperiode (en daarna van de Overeenkomst) tussen Partijen. Deze verwerkersovereenkomst is beschikbaar via deze link.

9. Gebruik dienstverlening

9.1 Op het gebruik van de diensten van Quest Forecast is tevens een Service Level Agreement (“SLA”) van toepassing. De SLA maakt onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden en is beschikbaar via deze link.

10. Termijnen

10.1 Waar Quest Forecast termijnen noemt zijn deze naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst bij Quest Forecast bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.

10.2 Voor zover in enige (bijlage van de) Overeenkomst leverdata en/of termijnen zijn vermeld, zijn deze indicatief en vormen zij geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. In alle gevallen, ook indien Partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, is Quest Forecast pas in verzuim nadat zij door Opdrachtgever op deugdelijke wijze, gedetailleerd en schriftelijk in gebreke is gesteld en Quest Forecast na verstrijken redelijke termijn die in die ingebrekestelling is gegeven, alsnog niet deugdelijk nakomt.

10.3 Quest Forecast is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Quest Forecast en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

11. Informatie

11.1 Indien van de zijde van Quest Forecast aan (medewerkers van) Opdrachtgever inhoudelijke informatie of advies wordt verstrekt op het gebied van fiscaliteit, wet- en regelgeving en/of andere onderwerpen van soortgelijke aard, wordt dat gedaan onder voorwaarde en in de verwachting dat Opdrachtgever de informatie en/of adviezen verifieert of door deskundigen laat verifiëren. De diensten van Quest Forecast zijn gebaseerd op theoretische onderbouwingen in de opbouw van het financiële model en express guides en niet op wettelijke grondslagen die jaarlijks aan veranderingen onderhevig zijn. Quest Forecast aanvaardt geen verantwoordelijkheid of  aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van deze informatie/adviezen.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Quest Forecast zal zich te allen tijde inspannen om haar diensten zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Quest Forecast is echter niet aansprakelijk voor enige vorm van schade welke voortvloeit uit of in verband staat met het niet nakomen van enige verplichting van Quest Forecast, dan wel enig onrechtmatig handelen.

12.2 Opdrachtgever vrijwaart Quest Forecast voor eventuele claims van personeel van Opdrachtgever die verband houden met de dienstverlening van Quest Forecast ten behoeve van Opdrachtgever.

12.3 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Quest Forecast.

13. Overmacht

13.1 In geval van overmacht van één van de Partijen zullen de verplichtingen op grond van deze Overeenkomst worden opgeschort zolang de overmachtsituatie voortduurt. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Quest Forecast. De opschorting zal echter niet gelden voor de verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en/of de verplichtingen die reeds voor het intreden van de overmachtsituatie zijn ontstaan.

13.2 Indien de overmachtsituatie langer dan dertig (30) dagen duurt, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te beëindigen tenzij voorzienbaar is dat de overmachtsituatie binnen redelijke termijn zal worden opgelost. Wat reeds als gevolg van de Overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

14. Onderaanneming en overdracht

14.1 Het is Quest Forecast toegestaan derden bij de uitvoering van haar verplichtingen in te zetten. De werking van art. 7:404 BW is daarbij uitdrukkelijk uitgesloten. Het is Partijen echter niet toegestaan de rechten uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij aan een derde over te dragen.

15. Vernietiging

15.1 Vernietiging of nietigheid van één der bepalingen van de Overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan.

16. Ontbinding en beëindiging

16.1 Een Partij is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder dat hiervoor enige verplichting tot vergoeding van eventuele schade van Partijen ontstaat, indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet:

a. de andere Partij wordt in staat van faillissement verklaard;

b. aan de andere Partij wordt (al dan niet voorlopig) surseance van betaling verleend;

c. de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd of gestaakt.

16.2 In geval van ontbinding zal de ontbinding uitsluitend werking hebben voor de verplichtingen die ontstaan na het moment van ontbinding en zal de ontbinding derhalve geen terugwerkende kracht hebben.

16.3 Het staat Quest Forecast vrij om de dienstverlening voor Opdrachtgever te vervolgen op een vervangende applicatie en/of meer uitgebreide functionaliteit te releasen bij de bestaande applicatie. Dit wordt vervolgens de applicatie in de zin van de Overeenkomst. Rechten en plichten uit de Overeenkomst tussen Quest Forecast en Opdrachtgever, die naar hun aard en inhoud bestemd zijn om voort te duren, waaronder begrepen over intellectueel eigendom, aansprakelijkheid, overmacht en geschillenbeslechting, blijven onverminderd van kracht na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst.

17. Toepasselijk recht en forumkeuze

17.1 Op de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam.

18. Wijzigingen

18.1 Quest Forecast kan naar aanleiding van bijvoorbeeld wijzigingen in relevante wet­ en regelgeving alsmede wijzigingen in andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften, wijzigingen aanbrengen in de inhoud of omvang van de aangeboden dienstverlening.

18.2 Quest Forecast kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden in werking 30 kalenderdagen nadat Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte is gesteld van de wijziging, tenzij binnen veertien dagen na bekendmaking van de wijziging schriftelijk bezwaar wordt gemaakt tegen de wijzigingen. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst onder de aangepaste Algemene Voorwaarden niet wenst voort te zetten, heeft Opdrachtgever in de 30 dagen na het informeren de Overeenkomst op te zeggen. Opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn met de gewijzigde voorwaarden indien Opdrachtgever de Overeenkomst niet opzegt binnen voornoemde periode.