Voor een overzicht wat dit precies inhoud, verwijzen wij naar het handreiking-artikel van de NBA over dit onderwerp.

In het kort: Balanstest:

Met behulp van een zogenaamde balanstest wordt vastgesteld dat een voorgenomen uitkering er niet toe leidt dat het eigen vermogen kleiner wordt dan de niet uitkeerbare reserves. Als de BV dergelijke reserves niet hoeft aan te houden, dan is geen sprake van een beklemd eigen vermogen

In het kort: Uitkeringstoets:

De uitkeringstoets houdt in dat het bestuur beoordeelt of de vennootschap na de uitkering kan blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Volgens de wet weigert het bestuur slechts de goedkeuring voor een uitkering indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden

Quest Forecast heeft een Express Guide ontwikkeld voor zowel de balanstest -en uitkeringstoets. Omdat de uitkeringstoets draait om het “toekomstig kunnen betalen van opeisbare schulden” is de Rolling Forecast de perfecte basis om dit uit te rekenen.

De Express Guide voor balans & uitkeringstoets bestaat uit de volgende stappen:

 1. Overzicht van Altman-Z score: is het bedrijf financieel gezond (onderdeel van de Altman-Z score is ook altijd eigen vermogen buffer)
 2. Mogelijke aanpassing van de Rolling Forecast
 3. Balans en Uitkeringstoets zelf, klaargezet om direct in te vullen én additionele solvabiliteitbuffer aan toe te voegen. Uiteraard was/wordt het toekomstig werkkapitaal al direct uitgerekend.
 4. Onderbouwing pagina, toevoegen van AvA notulen en besluit van Bestuur én goedkeuringslijst van bestuur en aandeelhouder
 5. Case bevriezen en afsluiten. Audit trail wordt automatisch bijgehouden en toegevoegd.

Op Basis van de historische import gegevens is een selectie gemaakt met welke gemiddeldes de gebruiker wilt werken en welke basis methodiek

 • Methode t.o.v. vorig jaar (aangeraden, omdat seizoen fluctuaties direct worden meegenomen) of t.o.v Vorige maand, én
 • met welke gemiddelde de drivers als basis worden ingesteld (1, 3, 6, 12 of 18 maanden)

Daarna zijn de key drivers eenvoudig te updaten en aan te passen.  Zie screenshot onder:  u kunt én de seizoenfluctuaties meenemen (Methode t.o.v. vorig) én daarbinnen relatief ook nog de percentages aanpassen omdat er bijvoorbeeld een tijdelijke daling is door bijvoorbeeld COVID-19

Andere typische onderdelen zijn

 • debiteuren dagen én de afbouw van historische balans post debiteuren naar de prognose
 • crediteuren dagen én de afbouw van historische balans post crediteuren naar de prognose
 • is er een voorraad? 
  • Zo nee, 
   • Laat niet de voorraad inkoop onderdelen zien
   • Zijn er wel andere Direct kosten van Omzet?
  • Zo ja, hoeveel van Direct kosten verkoop is dan voorraad, is er minimale voorraad en hebben deze crediteuren aparte crediteuren dagen, BTW, etc. 

Door de meest relevante onderdelen al direct uit te rekenen voor de gebruiker én de acties daarop klaar te maken voor vervolg actie wordt heel veel tijd bespaart.   In de volgende stap heeft u nog steeds de mogelijkheid om uw key parameters aan te passen, met direct de input links en de output rechts. Boven aan de output pagina ziet u altijd direct of er mogelijke toekomstige financieringspiek is én wanneer die wordt bereikt, gegeven de aannames van uw prognoses

Onder elke Wizard ligt altijd een maandelijks model met alle details. Op elk moment is de Wizard te sluiten om het onderliggende model te bekijken en te controleren.

In de laatste stap zijn de Alerts in te stellen via een eenvoudige schuifbalk.  De Rolling Forecast blijft (conform uw instellingen) dan altijd vooruit kijken (en alerts geven) voor de komende 3, 6 of 12 maanden. 

Alerts komen altijd direct naar voren in het klanten overzicht en/of in het Dashboard van de klant zelf (zie onder). Daar zijn Alerts nog aan te passen om aan te geven of er bijvoorbeeld actie op kan worden ondernomen.